logo

Statut

 

STATUT
Fundacji Pantomima

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia ogólne.
§ 1

 • Fundacja pod nazwą Fundacja Pantomima zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
  • Katarzynę Łuczyńską
  • Magdalenę Młynarczyk
  • Piotra Sabata

 

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak w Kancelarii Notarialnej dr Wisławy Boć, Karoliny Warczak-Mańdziak s.c. mieszczącej się we Wrocław przy ul. Powstańców Śl. 121/207, w dniu 22 listopada 2011 r. zapisane w Repertorium A numer 10816/211.

 • Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury.
 • Fundacja ma osobowość prawną.
 • Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 • Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest związana
  z żadnym wyznaniem.
 • Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 • Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
  z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 • Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 • Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

Oddziały terenowe.
§ 2

 • Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
 • Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych

odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Cele Fundacji.
§ 3

Celem Fundacji jest:

  • Prowadzenie i wspieranie wielokierunkowej działalności w zakresie badania,  dokumentowania, opracowywania i upowszechniania pantomimy oraz pokrewnych jej form teatralnych.
  • Promocja polskiej i zagranicznej twórczości artystycznej oraz narodowego dziedzictwa kultury w zakresie pantomimy oraz innych form teatralnych na szczeblu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
  • Wspieranie działalności dydaktycznej artystów pantomimy oraz rozwoju artystycznego adeptów sztuki mimu.
  • Wspieranie oraz inicjowanie działalności twórczej i edukacyjnej ukierunkowanej na pantomimę oraz inne formy teatralne.
  • Wykorzystanie tradycji pantomimy do budowania pozytywnego wizerunku miasta Wrocławia jako centrum kulturowego na skalę ogólnopolską
   i międzynarodową.
  • Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów w zakresie wymiany doświadczeń i upowszechniania kultury i sztuki.
  • Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych
   i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja celów Fundacji.
§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

   • Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie: wykładów, projekcji, dyskusji, seminariów, warsztatów, wystaw, przeglądów, konkursów oraz innych wydarzeń upowszechniających.
   • Stworzenie działu badań i dokumentacji wydarzeń bieżących oraz gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych.
   • Prowadzenie działalności wydawniczej w formie: broszur, książek, albumów, materiałów audiowizualnych, przekładów.
   • Organizowanie wyjazdów badawczych do miejsc związanych z pantomimą
    i innymi formami teatralnymi w Polsce i za granicą.
   • Stworzenie środowiska skupiającego pasjonatów, entuzjastów, praktyków oraz teoretyków pantomimy, oraz innych form teatralnych.
   • Nawiązywanie współpracy z podmiotami zajmującymi się pantomimą i innymi formami teatralnymi, w tym z  instytucjami kultury, w kraju i za granicą.
   • Tworzenie, wspieranie i inicjowanie działań teatralnych, spektakli, etiud.
   • Tworzenie rezydentur (organizowanie pobytu) pojedynczych artystów lub grup teatralnych związanych z pantomimą i innymi formami teatralnymi z różnych obszarów Polski i zagranicy.
   • Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.
   • Tworzenie  warunków  do  prowadzenia,  prezentacji   i   wymiany poszukiwań twórczych.
   • Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
   • Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym
    i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
   • Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.
   • Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak: wystawy, pokazy, działania performatywne, aukcje i inne.

 

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
§ 5

1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:

   • prowadzenie działalności edukacyjnej w formie: wykładów, projekcji, dyskusji, seminariów, warsztatów, wystaw, przeglądów, konkursów oraz innych wydarzeń upowszechniających;
   • stworzenie działu badań i dokumentacji wydarzeń bieżących oraz gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych;
   • prowadzenie działalności wydawniczej w formie: broszur, książek, albumów, materiałów audiowizualnych, przekładów;
   • organizowanie wyjazdów badawczych do miejsc związanych z pantomimą        i innymi formami teatralnymi w Polsce i za granicą;
   • stworzenie środowiska skupiającego pasjonatów, entuzjastów, praktyków oraz teoretyków pantomimy oraz innych form teatralnych;
   • nawiązywanie współpracy z podmiotami zajmującymi się pantomimą i innymi formami teatralnymi, w tym z  instytucjami kultury, w kraju i za granicą;
   • tworzenie, wpieranie i inicjowanie działań teatralnych, spektakli, etiud;
   • tworzenie rezydentur (organizowanie pobytu) pojedynczych artystów lub grup teatralnych związanych z pantomimą i innymi formami teatralnymi z różnych obszarów Polski oraz zagranicy na terenie Wrocławia oraz w innych miastach Polski;
   • powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji;
   • tworzenie  warunków  do  prowadzenia,  prezentacji   i   wymiany poszukiwań
    twórczych;
   • gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację;
   • świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym
    i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
   • współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji;
   • inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak: wystawy, pokazy, działania performatywne, aukcje i inne.

 

2. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

   • prowadzenie działalności edukacyjnej w formie: wykładów, projekcji, dyskusji, seminariów, warsztatów, wystaw, przeglądów, konkursów oraz innych wydarzeń upowszechniających;
   • stworzenie działu badań i dokumentacji wydarzeń bieżących oraz gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych;
   • prowadzenie działalności wydawniczej w formie: broszur, książek, albumów, materiałów audiowizualnych, przekładów;
   • organizowanie wyjazdów badawczych do miejsc związanych z pantomimą i innymi formami teatralnymi w Polsce i za granicą;
   • stworzenie środowiska skupiającego pasjonatów, entuzjastów, praktyków oraz teoretyków pantomimy oraz innych form teatralnych;
   • nawiązywanie współpracy z podmiotami zajmującymi się pantomimą i innymi formami teatralnymi, w tym z  instytucjami kultury, w kraju i za granicą;
   • tworzenie, wpieranie i inicjowanie działań teatralnych, spektakli, etiud;
   • tworzenie rezydentur (organizowanie pobytu) pojedynczych artystów lub grup teatralnych związanych z pantomimą i innymi formami teatralnymi z różnych obszarów Polski oraz zagranicy na terenie Wrocławia oraz w innych miastach Polski;
   • powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji;
   • tworzenie  warunków  do  prowadzenia,  prezentacji   i wymiany poszukiwań twórczych;
   • gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację;
   • świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym
    i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
   • współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji;
   • inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak: wystawy, pokazy, działania performatywne, aukcje i inne.

 

Działalność gospodarcza.
§ 6

    • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu działalności
     gospodarczej decyduje Zarząd.
    • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pantomimy i innych form teatralnych;
 • innej działalności niezbędnej do osiągnięcia celów statutowych.

3. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §6 przeznaczone będą na
realizację celów statutowych Fundacji.
4. O podjęciu, zakończeniu, zakresie i formie działalności gospodarczej decyduje na
drodze uchwały Zarząd Fundacji.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione podmioty.

 

Działalność pożytku publicznego.
§ 7

1. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego i korzystać
z uprawnień wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Majątek i dochody Fundacji.
§ 8

1.  Majątek założycielski Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w wysokości 600 PLN (słownie: sześćset z złotych) wskazany w oświadczeniu woli
o ustanowieniu Fundacji w formie aktu notarialnego z numerem Repertorium A 10816/211 sporządzonego w Kancelarii Notarialnej dr Wisławy Boć, Karoliny Warczak-Mańdziak s.c. mieszczącej się we Wrocław przy ul. Powstańców Śl. 121/207, dnia 22.11.2011 roku.
2. Majątek Fundacji stanowią:

 • fundusz założycielski;
 • środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Fundacji;
 • nieruchomości, ruchomości, darowizny, udziały, prawa majątkowe i inne
  aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 •  darowizn, spadków, zapisów;
 •  dotacji i subwencji osób prawnych, fizycznych oraz jednostek
  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
 •  dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
 •  dochodów z majątku fundacji;
 •     dochodów z operacji finansowych, odsetek i depozytów bankowych,
  z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
 •  dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;
 •  dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego w przypadku jej

podjęcia;

 •  dochodów z działalności gospodarczej, w przypadku jej  podjęcia.

4. Darczyńca,   przekazując  Fundacji środki  majątkowe,  może  zastrzec  rodzaj
działalności Fundacji, na który środki te będą przeznaczone. Zarząd Fundacji może
nie przyjąć tego warunku i zwrócić darczyńcy przekazane przez niego środki.
5. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania,
Fundacja  może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
6. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
7.   Organom Fundacji zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji,  pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE I ORGANIZACJA FUNDACJI

Władze i organizacja Fundacji
§ 9

Władzę fundacji stanowi:

 • 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 

Zarząd Fundacji.
§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Członkostwo Zarządu Fundacji.
§ 11

1 Powołanie Zarządu Fundacji:

 • pierwszy skład Zarządu Fundacji ustalany jest przez Fundatorów.
  Kolejni członkowie Zarządu Fundacji wyłaniani są na zasadzie kooptacji
  w drodze uchwały Zarządu;
 • Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Fundacji;
 • Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych na czas
  nieokreślony.

2. Odwołanie Zarządu Fundacji:

 • pozbawienie członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej przez członków Zarządu.
 • członkostwo w Zarządzie ustaje w pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu;
 • nieobecność członka Zarządu w posiedzeniach Zarządu przez okres przekraczający 3 miesiące, chyba że Zarząd wyraził w drodze uchwały zgodę na dłuższą nieobecność, stanowi podstawę do automatycznego odwołania przez Zarząd ze stanowiska.
 • Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu. Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu, Zarząd Fundacji może powołać nowego członka. Mandat nowo powołanego członka wygasa wraz z upływem kadencji Zarządu.

 

Funkcje i zadania Zarządu Fundacji.
§ 12

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • realizowanie zadań statutowych Fundacji;
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji;
 • udzielanie pełnomocnictw;
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 • występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia
  z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;
 • uchwalanie regulaminów;
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu;
 • powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych;
 • ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu;
 • uchwalanie regulaminu pracy i wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe;
 • zarządzanie majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków
  i zapisów, subwencji i dotacji, grantów, dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, jej oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych;
 • odpowiadanie za wyniki finansowo – gospodarcze i społeczne Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 • organizowanie i nadzorowanie ewentualnej działalności gospodarczej Fundacji;
 •  sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji;

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa zarządu.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
4. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące, może je zwoływać zgodnie z bieżącymi potrzebami Fundacji każdy z  członków Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Prezes Fundacji jest organem decyzyjnym, obejmuje kierownictwo nad pracami Zarządu.

Reprezentacja Fundacji.
§ 13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach również
związanych z majątkiem i zatrudnieniem pracowników składa samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

2. Zarząd może udzielić czasowego lub stałego pełnomocnictwa do
jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji członkowi
Zarządu lub pracownikowi Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana Statutu.
§ 14

1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

Połączenie z inną fundacją.
§ 15

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów.

 

Likwidacja Fundacji.
§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów.
3. O likwidacji  Fundacji  Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do
spraw kultury.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w kraju lub zagranicą
innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

 

 

 

 

Fundacja Pantomima, aby lepiej spełniać Państwa oczekiwania wykorzystuje pliki COOKIES. W ustawieniach przeglądarki można zablokować zapisywanie Cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Cookies.
Zgadzam się / Zamknij